Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Правилник о јавним набавкама

Правилник о јавним набавкама
Правилник о јавним набавкама
File Size:
1.91 MB
Date:
21 Март 2018

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама / Службени гласник
РС бр. 124/2012/, члана 25. став 1. тачка 2. Статута Дома здравља " Шид " Шид, а у
складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне
набавке унутар наручиоца / Службени гласник РС бр. 106/2013 /, Управни одбор
Дома здравља "Шид" Шид , на својој седници одржаној дана 24.02.2014. године,
донео је следећи:

П Р А В И Л Н И К

О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У ДОМУ ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује поступак јавне набавке унутар Дома
здравља "Шид" Шид и то: начин планирања набавки /критеријуме, правила и начин
одређивања предмета јавне набавке, процењене вредности, начин испитивања
тржишта/, одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин
извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и
контролу јавних набавки и начин праћења извршења уговора о јавној набавци...

 

 
 
Powered by Phoca Download