Мисија и визија

Мисија и визија

МИСИЈА

Дом здравља Шид је здравствена установа примарног нивоа здравствене заштите са дугогодишњом традицијом пружања здравствених услуга, чији квалитет се гарантује захваљујући стручним и професионалним запосленима, чији се рад не одваја од начела професионалне етике и континуиране едукације, савременој технологији и развијеном, ефикасном и рационалном организовању рада. Основу мисије Дома здравља Шид чини партенрски однос са пацијентом, породицом и заједницом.

Шид, Вишњићево, Вашица, Сот, Привина Глава, Моровић, Моловин, Љуба, Кукујевци, Јамена, Илинци, Гибарац, Ердевик, Бингула, Бикић До, Беркасово, Батровци, Бачинци и Адашевци су територије којима Дом здравља Шид, поштујући право сваког појединца на доступност здравствене заштите, обезбеђује превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва; здравствену заштиту деце; здравствену заштиту жена; здравствену заштиту из области опште медицине; здравствену заштиту из области поливалентне патронаже, кућног лечења, односно кућног лечења са палијативним збрињавањем и здравствене неге; здравствену заштиту из области денталне медицине, лабораторијску и другу дијагностику, самостално или преко друге здравствене установе, односно приватне праксе, у складу са законом и Планом мреже; делатност медицине рада и друга специјалистичко-консултативна делатност, као и апотекарску делатност, у складу са законом.

Дом здравља Шид обезбеђује санитетски превоз, као и превоз пацијената на дијализу, самостално, у складу са законом и Планом мреже.

ВИЗИЈА

Дом здравља Шид као члан сваке породице, кроз континуирано унапређење квалитета система примарне здравствене заштите, пружа здравствене услуге и указује на значај сопствене одговорности за здравље, јер здравље је основни људски, породични и национални ресурс у остваривању живота са пуним потенцијалом.

ВРЕДНОСТИ

Потпуна посвећеност здравственим потребама становништва локалне друштвене заједнице;
Једнакост, поштовање права пацијената, солидарност, етичност, тимски рад;
Континуирано унапређење квалитета здравствене заштите;
Поштовање стручности сваког члана тима, праћење његовог потенцијала и давање могућности професионалног напретка и стручног усавршавања;
Висок степен друштвене одговорности у примени стандарда заштите животне средине.