Права пацијената

Законом о правима пацијената (“Сл.гласник РС” бр. 45/2013 од 22.05.2013.године) уређена су права пацијената приликом коришћења здравствене заштите

Права пацијената и њихова заштита

Законом о правима пацијената (“Сл.гласник РС” бр. 45/2013 од 22.05.2013.године) уређена су права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената.

prava pacijenata

Пацијенту се гарантује једнако право на квалитетну и континуирану здравствену заштиту у складу са његовим здравственим стањем, општеприхваћеним стручним стандардима и етичким начелима, у најбољем интересу пацијента и уз поштовање његових личних ставова. Остваривање наведених права заснива се на партнерском односу пацијента као примаоца здравствених услуга и здравственог радника, односно здравственог сарадника као даваоца здравствених услуга, који је исказан као узајамно поверење и поштовање између пацијента и здравственог радника, односно здравственог сарадника на свим нивоима здравствене заштите.
Закон се примењује како на домаће, тако и на стране држављане који остварују здравствену заштиту у Републици Србији, у складу са законом и потврђеним међународним споразумима.

Пацијентима су загарантована следећа права:

Право на доступност здравствене заштите
Право на информације
Право на превентивне мере
Право на квалитет пружања здравствене услуге
Право на безбедност пацијента
Право на обавештење
Право на слободан избор
Право на друго стручно мишљење
Право на приватност и поверљивост
Право на пристанак
Право на увид у медицинску документацију
Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
Право детета у стационарним здравственим установама
Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
Право на олакшавање патњи и бола
Право на поштовање пацијентовог времена
Право на приговор
Право на накнаду штете