Алексе Шантића 1

тел: 022/712-522 E-mail:info@domzdravljasid.org.rs

Јавне набавке

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

План јавних набавки за 2024. годину

 

Измењен план јавних набавки

 

Измењена верзија Плана јавних набавки

 

План јавних набавки за 2023. годину

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

Измењени план јавних набавки

 

Измењени план јавних набавки

 

Измењена верзија плана јавних набавки

 

Измењени план ЈН

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

Правилник о изменама и допунама 2022.

 

План јавних набавки 2022.

 

План јавних набавки 2021

 

План јавних набавки 2020

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама / Службени гласник
РС бр. 124/2012/, члана 25. став 1. тачка 2. Статута Дома здравља " Шид " Шид, а у
складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне
набавке унутар наручиоца / Службени гласник РС бр. 106/2013 /, Управни одбор
Дома здравља "Шид" Шид , на својој седници одржаној дана 24.02.2014. године,
донео је следећи:

П Р А В И Л Н И К

О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У ДОМУ ЗДРАВЉА "ШИД" ШИД

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује поступак јавне набавке унутар Дома
здравља "Шид" Шид и то: начин планирања набавки /критеријуме, правила и начин
одређивања предмета јавне набавке, процењене вредности, начин испитивања
тржишта/, одговорност за планирање, циљеви поступка јавне набавке, начин
извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и
контролу јавних набавки и начин праћења извршења уговора о јавној набавци...

 

 
 
Powered by Phoca Download